Thêu Tân Mỹ

Thương hiệu thêu tay Tân Mỹ từ năm 1969 đến nay được lưu truyền đến thế hệ thứ 4